Talenty
pro
firmy

letošní ročník se blíží!

těšíme se na vás
28. března v PARk hotel hluboká nad vltavou!

o soutěži

Soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. Účastníci soutěže si otestují svoji zručnost, digitální znalosti, schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.

Letošní ročník je již osmý v řadě. A jaký úkol týmy čeká? Ve městě Profíkov nastal zmatek. Aut přibývá a parkovacích míst ubývá. Stále častěji se stává, že auta nemají kde zaparkovat, stojí na zakázaných místech, blokují dopravu a ztěžují život ve městě. Potřebujeme pomoc tvého týmu. Společně vyřešte problém s parkováním. Úkol zní jasně: Postavte chytrý parkovací dům.

Soutěž je realizována Jihočeskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., a to pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.

 • Zábavně představit dětem techniku jako perspektivní a zajímavý obor
 • Podpora týmové práce a vzájemné komunikace žáků, odborníků a pedagogů
 • Praktické využití získaných znalostí ze školy
 • Posilování prestiže technických profesí mezi žáky a rodiči
 1. Robert Bosch spol. s.r.o. | Gymnázium Česká 64, České Budějovice | Gymnázium Česká 64, České Budějovice
 2. BRISK Tábor a.s. | ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
 3. E.ON Česká republika s.r.o. | ZŠ Oskara Nedbala 30, České Budějovice | SOŠ elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
 4. Jihostroj a.s. | ZŠ Velešín, Družstevní 340 | SOŠ strojní a elektrotechnická, U Hřiště 527, Velešín 
 5. Kern-Liebers s.r.o. | ZŠ Šindlovy Dvory 40, České Budějovice | SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek
 6. MOTOR JIKOV Group a.s. | ZŠ a MŠ Nové Hrady, Komenského 30 | VOŠ, SPŠ automobilní a technická Senovážné  nám. 4, České Budějovice
 7. EGE spol. s.r.o. | ZŠ Dukelská 11, České Budějovice | SPŠ SE Dukelská 13, České Budějovice
 8. Groz-Beckert Czech s.r.o. | ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice | VOŠ, SPŠ automobilní a technická Skuherského 3, České Budějovice
 9. Rohde & Schwarz závod Vimperk s.r.o. | ZŠ Vimperk, Smetanova 405 | SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267
 10. RENOMIA a.s. | Educanet, Lannova třída 1595/a, České Budějovice | Educanet, Lannova třída 1595/a, České Budějovice 
 11. Loxone Kollerschlag | Technische Fachschule Haslach

8:15

Prezence týmů

8:30

Zahájení soutěže a úvodní slovo

8:45-10:15

SOUTĚŽ

10:30-12:00

Prezentace týmů a jejich výtvorů

12:00-14:00

Oběd pro soutěžní týmy

 

Doprovodný program

14:00-14:30

Vyhlášení výsledků

 

Ukončení soutěže

 • Odborná soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, kteří jsou koučováni svými kapitány – odborníky z firem a v nominovaných týmech společně plní zadané úkoly
 • Celkem soutěží 11 týmů, jeden rakouský a 10 českých. Každý tým má 7 členů, 3 žáky ze základní školy (5. nebo 6. třída), 3 studenty ze střední školy (2. ročník) a kapitána týmu – zástupce firmy. Ten svůj tým řídí, radí, ale nepomáhá. V každém týmu musí být minimálně jedna dívka.
 • V tomto ročníku týmy pracují s polytechnickou stavebnicí Merkur, programují micro:bit a novinkou je, že budou pracovat i s elektronikou. Výsledkem poté bude funkční chytrý parkovací dům.
ROČNÍK 2022

Poslední ročník soutěže se konal na jaře roku 2022, kdy mezi sebou poměřilo síly 12 týmů.

Úvodní video

Videa partnerů

Úvodní video

Videa partnerů

Organizátoři
Hlavní partneři

Partneři

Kontakt
Jihočeská hospodářská komora

Husova 9, 370 01 České Budějovice
IČ: 48208248, ID: r6facfh

Barbora Sejková
+420 702 268 188

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora.
Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora. Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

ÜBER DEN WETTBEWERB

Der Wettbewerb Talente für Unternehmen (T-profi) hat das Ziel, Technik und technische Berufe bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und bekannt zu machen. Die Teilnehmer des Wettbewerbs werden ihre Fähigkeiten, ihr digitales Wissen und ihre Kommunikationsfähigkeiten unter Gleichaltrigen, aber auch mit Erwachsenen testen.

Dies ist die achte Auflage der Veranstaltung. Und welche Herausforderung wartet auf die Teams? In Profík ist das Chaos ausgebrochen. Die Autos werden immer mehr und die Parkplätze immer weniger. Immer mehr Autos können nirgendwo mehr parken, parken auf verbotenen Plätzen, blockieren den Verkehr und machen das Leben in der Stadt schwer. Wir brauchen die Hilfe deines Teams. Lösen Sie das Parkplatzproblem gemeinsam. Die Aufgabe ist klar: Bau eines intelligenten Parkplatzes.

Der Wettbewerb wird von der Südböhmischen Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Südböhmischen Gesellschaft für die Entwicklung von Humanressourcen, o. p. s., durchgeführt.

Es macht Spaß, Kindern Technik als zukunftsträchtiges und interessantes Feld vorzustellen.
Unterstützung der Teamarbeit und gegenseitigen Kommunikation von Schülern, Experten und Lehrern.
Praktische Anwendung des in der Schule erworbenen Wissens.
Stärkung des Ansehens technischer Berufe bei Schülern und Eltern.

Der Berufswettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe, die von ihren Kapitänen – Experten aus Unternehmen – gecoacht werden und in nominierten Teams gemeinsam die gestellten Aufgaben lösen.

Es treten insgesamt 11 Teams an, ein österreichisches und 10 tschechische. Jedes Team besteht aus 7 Mitgliedern, 3 SchülerInnen der Grundschule (5. oder 6. Klasse), 3 SchülerInnen der Sekundarschule (2. Klasse) und einem Teamkapitän – einem Unternehmensvertreter. Er leitet sein Team, gibt Ratschläge, hilft aber nicht. In jedem Team muss mindestens ein Mädchen sein.

In diesem Jahr arbeiten die Teams mit dem Merkur-Polytechnik-Baukasten, programmieren den micro:bit und, neu für sie, arbeiten sie auch mit Elektronik. Das Ergebnis wird dann ein funktionierendes smartes Parkhaus sein.