letošní ročník se blíží!

těšíme se na vás
28. června v PARk hotel hluboká nad vltavou!

o soutěži
8:30 – Prezence účastníků soutěže
9:00 – Začínáme
9:30 – 12:00 – Hlavní soutěž
13:30 – Slavnostní vyhlášení vítězů

Soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je zaměřena na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže. Účastníci soutěže si otestují svoji zručnost, digitální znalosti, schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.

Letošní ročník je již sedmým v řadě, přesto nebude chybět mnoho novinek!

Soutěž je realizována Jihočeskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.. Letošní ročník nabízí opět přeshraniční spolupráci, a to díky financování Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Projekt TechTalent_21 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu Cíl EÚS/DF/SU/11/05.

 • Zábavně představit dětem techniku jako perspektivní a zajímavý obor
 • Podpora týmové práce a vzájemné komunikace žáků, odborníků a pedagogů
 • Praktické využití získaných znalostí ze školy
 • Posilování prestiže technických profesí mezi žáky a rodiči
 • Odborná soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, kteří jsou koučováni svými kapitány – odborníky z firem a v nominovaných týmech společně plní zadané úkoly
 • Celkem soutěží 13 týmů, z toho dva německé, jeden rakouský a 10 českých. každý tým se skládá z tří žáků ZŠ a tří žáků SŠ a každé soutěžní družstvo musí zapojit jednu dívku.
 • A co je cílem letos? Úkolem Vašeho týmu bude navrhnout čtvrť ve městečku Profíkov jehož součástí je recyklační středisko. Do tohoto střediska je nutné postavit ze stavebnice Merkur vjezd a pomocí naprogramovaného autíčka Maqueen do něj dovézt tříděný odpad.
Poslední ročník

Poslední ročník soutěže se konal na jaře roku 2022, kdy mezi sebou poměřilo síly 12 týmů.

Úvodní video

Videa partnerů

Úvodní video

Videa partnerů

Kontakt
Jihočeská hospodářská komora

Husova 9, 370 01 České Budějovice
IČ: 48208248, ID: r6facfh

Barbora Sejková
+420 702 268 188

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora.
Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

Copyright © 2021 Jihočeská hospodářská komora. Web vytvořil Virtual Lab, s.r.o.

ÜBER DEN WETTBEWERB

Der Wettbewerb Talente für Unternehmen (T-profi) hat das Ziel, Technik und technische Berufe bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und bekannt zu machen. Die Teilnehmer des Wettbewerbs werden ihre Fähigkeiten, ihr digitales Wissen und ihre Kommunikationsfähigkeiten unter Gleichaltrigen, aber auch mit Erwachsenen testen.

Dieses Jahr ist das siebte in Folge, aber es wird viele Neuigkeiten geben!

Der Wettbewerb wird von der Südböhmischen Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Südböhmischen Gesellschaft für Personalentwicklung, o. P. S. veranstaltet Bayerisches Grenzüberschreitendes Kooperationsprogramm 2014 – 2020.

Es macht Spaß, Kindern Technik als zukunftsträchtiges und interessantes Feld vorzustellen
Unterstützung der Teamarbeit und gegenseitigen Kommunikation von Schülern, Experten und Lehrern
Praktische Anwendung des in der Schule erworbenen Wissens
Stärkung des Ansehens technischer Berufe bei Schülern und Eltern.

 • Der Berufswettbewerb richtet sich an Grund- und Mittelschüler, die von ihren Kapitänen – Experten aus Unternehmen – gecoacht werden und in nominierten Teams gemeinsam gestellte Aufgaben erfüllen.
  Insgesamt treten 13 Mannschaften an, davon zwei deutsche, eine österreichische und zehn tschechische. Jedes Team besteht aus drei Grundschülern und drei Gymnasiasten, und jedes Wettbewerbsteam muss ein Mädchen umfassen.
  Und was ist dieses Jahr das Ziel? Die Aufgabe Ihres Teams wird es sein, einen Stadtteil in der Stadt Profíkov zu entwerfen, der ein Recyclingzentrum umfasst. Zu diesem Zentrum muss aus dem Merkur-Baukasten ein Eingang gebaut und mit dem programmierten Maqueen-Spielzeugauto sortierter Müll dorthin gebracht werden.